PRIVACYBELEID LEASELINE BV

23/05/2018

Uw privacy is belangrijk voor LeaseLine BV, met maatschappelijke zetel te Lange Lozanastraat 260 bus 62 te 2018 Antwerpen – België, RPR Antwerpen en ondernemingsnummer BE 0825.206.021. (Hierna genoemd “LeaseLine”, “wij” of “ons”.)

Wanneer u een beroep doet op de diensten van LeaseLine, vertrouwt u haar uw persoonsgegevens toe. Met deze privacyverklaring willen wij dat u op de hoogte bent over hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven.

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website www.leaseline.be (hierna genoemd de “Website”) en alle (commerciële) relaties tussen LeaseLine en haar klanten, prospecten en business partners.

1. Welke persoonsgegevens en hoe worden deze verzameld?

Wij verwerken persoonsgegevens van die personen met wie we een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben of gehad hebben of wensen te hebben. Wanneer u persoonsgegevens over andere personen doorgeeft aan ons, vragen wij u om hen daarover te informeren.

Uw gegevens worden verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (naam, adres, taal…), alsook complexere informatie (zoals ondernemingen waarbij u betrokken bent, de functies die u uitoefent binnen deze ondernemingen, etc.), die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van diensten van LeaseLine waarop u beroep doet.

 • Gegevens die u aan LeaseLine verstrekt om relatie, klant of prospect te worden in toepassing van de nationale en Europese antiwitwaswetgeving:
  Voor bijna alle diensten van LeaseLine dient u ons voorafgaandelijke uw identificatiegegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken van LeaseLine.
 • Gegevens die LeaseLine mogelijk ontvangt voor een bepaalde aangelegenheid, nadat u reeds klant of prospect bent geworden van LeaseLine. Deze gegevens kunnen betreffen:
 1. Identificatiegegevens;
 2. Financiële bijzonderheden;
 3. Persoonlijke kenmerken;
 4. Fysieke gegevens;
 5. Leefgewoonten;
 6. Samenstelling van het gezin;
 7. Vrijetijdsbesteding en interesses;
 8. Lidmaatschappen;
 9. Gerechtelijke gegevens;
 10. Woningkenmerken;
 11. Opleiding en vorming;
 12. Beroep en betrekking;
 13. Rijksregisternummer/ identificatienummer van de sociale zekerheid;
 14. Beeldopnamen
 15. Geluidsopnamen
 16. Andere categorie van gegevens
 • Gegevens die LeaseLine verzamelt door middel van de website: www.leaseline.be. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat u uw persoonsgegevens dient te verstrekken. In bepaalde gevallen kan persoonlijke informatie worden gevraagd. LeaseLine verzamelt echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën.

Zo verwerken wij geen gegevens gelinkt aan ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, biometrische gegevens of seksuele geaardheid.

2. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtvaardigingsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden of redenen. Al deze redenen vinden hun rechtvaardiging in de volgende gronden:

 • de beoordeling voor het afsluiten van een contract en de uitvoering van een contract
 • de naleving van de wetgeving of regelgeving
 • de behartiging van de gerechtvaardigde belangen in hoofde van de leasemaatschappij(en)

Wij baseren ons vandaag voor geen enkele verwerking van uw persoonsgegevens (uitgezonderd voor gerechtelijke gegevens) op uw toestemming als rechtvaardigingsgrond. Wanneer wij u voor een bepaalde toekomstige gegevensverwerking om uw toestemming zouden moeten vragen (omdat wij ons daarvoor niet kunnen baseren op één van de bovenvermelde rechtvaardigingsgronden), weet dan dat u zelf die toestemming daarna te allen tijde ook weer kan intrekken.

2.1. LeaseLine moet kunnen beoordelen of er een contract kan worden afgesloten en moet een contract op een correcte manier kunnen uitvoeren.

De belangrijkste (pre)contractuele redenen op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken, zijn o.a.:

 • het beheer van het cliëntendossier
 • de levering van onze producten en verlening van onze diensten
  ° de verstrekking van financieel advies voor financiële leasing-, renting- en rentalproducten
  ° opvolging van onze activiteiten
  ° de verstrekking van advies over financiële planning
  ° de verstrekking van leasing-, renting-, en rentaloplossingen
  ° …

2.2. LeaseLine moet wettelijke en regelgevende verplichtingen naleven.

De belangrijkste wettelijke redenen op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • de bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme. Zo moeten wij:
  ° u als cliënt, vertegenwoordiger of uiteindelijke begunstigde identificeren
  ° uw identiteit verifiëren
  ° uw (witwasrisico)profiel bepalen, waarvoor verschillende persoonlijke en professionele gegevens moeten worden samengebracht
  ° …
 • de bepaling van het kredietrisico. Zo moeten wij bij bepaalde kredietvormen bepaalde databanken zoals Het Belgisch Staatsblad, companyweb… raadplegen.
 • de rapportering van uw identiteit, rekeningnummers en contracten aan de diverse leasingmaatschappijen.
 • preventie van misbruik en fraude


2.3. LeaseLine moet als bedrijf kunnen functioneren.

Wij hebben een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis vormen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij letten wij erop dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is en dat in elk geval het evenwicht tussen onze gerechtvaardigde belangen en de eventuele impact daarvan op uw privacy niet wordt verstoord.

De belangrijkste gerechtvaardigde belangen op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • de bewaring van bewijsmateriaal
 • de verbetering van onze producten, diensten, processen en applicaties
 • de vaststelling, uitoefening, verdediging en behoud van de rechten van LeaseLine, bijvoorbeeld voor rechtszaken
 • om u relevante diensten voor te stellen en/of aan te bieden


3. Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die LeaseLine verzamelt, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de General Data Protection Regulation (Verordening 2016/679) van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

LeaseLine gebruikt uw persoonsgegevens om de diensten waarop u beroep doet, te leveren.

LeaseLine vraagt uw toestemming voordat zij uw persoonsgegevens gebruikt voor andere doeleinden dan dewelke in deze privacyverklaring beschreven zijn. Zo kunnen uw persoonsgegeven, zoals uw emailadres, met uw goedkeuring gebruikt worden om u op de hoogte te brengen van veranderingen inzake wetgeving en onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. LeaseLine kan tevens van uw emailadres gebruik maken om u te informeren over haar diensten.

4. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

LeaseLine zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten van LeaseLine en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerkingen van betalingen, database management, makelaarsdiensten, leasingmaatschappijen, opvolgen van leveringen…). Wanneer LeaseLine handelt namens zakelijke partners, zoals als tussenpersoon voor een verzekeringsmaatschappij, als tussenpersoon voor leasingmaatschappijen, dan kan van LeaseLine worden vereist om gegevens naar dergelijke partners over te zenden overeenkomstig hun instructies.

Indien het noodzakelijk is dat wij in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maken aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens openbaar maken:

* Aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

* Wanneer LeaseLine of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens door ons verzameld één van de overgedragen activa zal zijn;

In alle overige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer deze (1) hiervoor uw toestemming hebben bekomen en (2) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

5. Opslag persoonsgegevens

LeaseLine bewaart uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder “gebruik persoonsgegevens”.

Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kan LeaseLine uw persoonsgegevens gedurende deze langere termijn bewaren.

6. Uw privacy rechten

6.1 Uitoefenen van rechten van bezwaar en intrekking van toestemming om commerciële communicaties te ontvangen langs elektronische weg:

U hebt het recht om het verwerken van uw gegevens om commerciële communicaties te krijgen tegen te gaan en om te allen tijde uw toestemming daartoe in te trekken, in ieder geval (bezwaar en intrekking) met de simpele kennisgeving aan LeaseLine. Om dit te doen , kunt u in elk geval van opheffing van de ontvangst van commerciële communicaties vragen op het ladres: gdpr@leaseline.be, en uw bezwaar of intrekking aangeven.

Alle dergelijke communicaties worden door LeaseLine in aanmerking genomen om uw rechten op grond van de wet inzake elektronische handel en commerciële communicatie te verzekeren. Daarom kunnen uw gegevens worden gecommuniceerd tussen de entiteiten.

U kunt tevens uw toestemming om per email commerciële communicaties te ontvangen intrekken na ontvangst van de email.

6.2 Uitoefening van de rechten van bezwaar, toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens:

Wanneer u beroep wenst te doen op uw rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met gdpr@leaseline.be of per post LeaseLine BV – GDPR Service Departement – Lange Lozanastraat 260 bus 62 te 2018 Antwerpen (België) en steeds een kopie van de identiteitskaart toe te voegen:

* Recht op toegang tot de persoonsgegevens die LeaseLine mogelijks over u beschikt;

* Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;

* Recht op wissing van uw persoonsgegevens;

* Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

* Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

* Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

LeaseLine kan uw verzoek tot uitoefening van deze rechten weigeren, wanneer deze onredelijke wijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen of de privacy van andere in gevaar brengen. Als onevenredige technische inspanningen worden aangemerkt: het ontwikkelen van een nieuw systeem, het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestande handelswijze of verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-up systemen bevinden.

Aanvragen worden behandeld binnen de 20 dagen en verwerkt binnen de 30 dagen.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke nieuwsmail van LeaseLine.

7. Beveiliging persoonsgegevens

LeaseLine neemt redelijke organisatorische, technische en administratieve stappen om uw persoonsgegevens onder ons beheer en zoals vereist is volgens de van toepassing zijnde wetgeving inzake privacy van persoonsgegevens, te beschermen. Jammer genoeg kan van geen enkele gegevensoverdracht over het internet of van geen enkel gegevensopslagsysteem gewaarborgd worden dat het 100% zeker is. Als u redenen heeft om te geloven dat uw interactie met ons niet meer veilig is, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te brengen van het probleem, door contact met ons op te nemen volgens de onderstaande rubriek “Contactgegevens”.

8. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens aan derde partijen voor de doeleinden die hierboven omschreven, is mogelijk. Dit houdt tevens in dat de overdracht plaatsvindt naar landen of regio’s die andere gegevensbescherminsgregelgeving hebben dan uw land. Wij zullen ten aanzien daarvan telkens de gepaste maatregelen treffen, zodat in een situatie waarin een dergelijke overdracht van gegevens plaatsvindt, een dergelijke overdracht van gegevens altijd geschiedt op een wijze met een “adequaat beschermingsniveau”.

9. Update privacy verklaring

LeaseLine is gerechtigd om deze privacy verklaring te vernieuwen door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Wij adviseren u deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van enige wijzigingen.

10. Andere websites

Deze Privacy Verklaring heeft enkel betrekking op onze Website en onze dienstverlening. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy-, informatie- of andere praktijken van derden, inclusief derden die een site beheren waarnaar onze Website een link bevat. Het door ons plaatsen van een link op de Website betekent niet dat wij de gelinkte site steunen. Bovendien kunnen we u toegang bieden tot functies van derden die u de mogelijkheid bieden om inhoud te posten op uw sociale media-account(s). Houd er rekening mee dat alle informatie die u vrijgeeft door het gebruik van deze functies beheerd wordt door het toepasselijke privacybeleid van de derde partij en niet door deze Privacy Verklaring. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop derden de informatie gebruiken die u verstrekt wanneer u deze functies gebruikt.

11. Klachten

Wanneer u meent een klacht te hebben over de manier waarop LeaseLine uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u steeds een klacht bij de Privacy Commissie indienen.

12. Contactgegevens

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over de privacy van uw persoonsgegevens, kan u ons steeds contacteren via gdpr@leaselinebenelux.com of per post LeaseLine BV t.a.v. GDPR Service Department, Lange Lozanastraat 260 bus 62 te 2018 Antwerpen (België). Aanvragen worden behandeld binnen de 20 dagen en verwerkt binnen de 30 dagen.