GEDRAGSCODE LEASELINE BV


01/06/2023

LeaseLine BV, met maatschappelijke zetel te Lange Lozanastraat 260 bus 62 te 2018 Antwerpen – België, RPR Antwerpen en ondernemingsnummer BE 0825.206.021. (Hierna genoemd “LeaseLine”, “wij” of “ons”.)

Wanneer u een beroep doet op de diensten van LeaseLine, stemt u in met onze gedragscode. Met deze gedragscode willen wij dat u op de hoogte bent over welke normen, waarden en handelingen wij essentieel vinden in onze bedrijfsvoering.

Deze gedragscode is van toepassing op alle (commerciële) relaties tussen LeaseLine en al haar stakeholders: haar klanten, prospecten, medewerkers en business partners.

 

1. Missie
LeaseLine is specialist in financiële lease, operationele lease- en financieringsoplossingen voor de medische, agrarische, automotive, industriële en equipment sector binnen de Benelux. Dankzij onze enthousiaste medewerkers en continue investeringen in onze mensen, digitalisering en kennis, zijn we uitgegroeid tot expert in de Benelux leasewereld.

We staan gekend voor onze unieke high-end ontzorging en H.E.A.R.T. manier van werken! Honest. Ethical. Authentic. Responsible. Transparant.

We streven ernaar ten aanzien van elke stakeholder, en dus ook voor u, een toegevoegde waarde te vormen inzake (ondernemings)groei én werkplezier. Daarnaast streven we ernaar om onze positie als Benelux lease specialist verder te versterken door onze activiteiten te beheren als een uiterst verantwoordelijk en betrouwbaar bedrijf met sterke toekomstvisie.Vanuit deze verantwoordelijkheid vinden we het onze plicht om als ondernemers en individuën bij te dragen aan een betere wereld.

Onderstaande code dient dan ook als leidraad om deze doelen te bereiken. Ze benadrukt de waarden, normen en commerciële praktijken die LeaseLine essentieel vindt in haar relatie met werknemers, partners, klanten, leveranciers en onderaannemers. Ze dient als referentie voor iedereen die met ons samenwerkt. Zo kunnen we samen een omgeving creëren waarin bedrijfsmatige groei, gezondheid, integriteit, gelijkheid, milieu en respect centraal staan.

2. Voorwoord – SDG’s – Sustainable Development Goals
LeaseLine wil vanuit haar authentieke waarden én vanuit een passie voor ondernemerschap bijdragen aan een betere wereld. Hiervoor focussen wij sinds 2022 op 5 SDG’S (Sustainable Development Goals), ook wel gekend als “global goals” van de UN. Deze goals beogen een betere wereld tegen 2030.

 • SDG 3   – welzijn en gezondheid
 • SDG 4   – onderwijs en levenslang leren
 • SDG 8   – waardig werk en economische groei
 • SDG10  – gelijkheid
 • SDG 12 – verantwoorde productie en consumptie


3. Gedragscode
Wat LeaseLine belangrijk vindt in haar samenwerkingen:

3.1. Inzake mensenrechten – Ongelijkheid verminderen, gendergelijkheid en kwaliteitsonderwijs vooropstellen
Als stakeholder van LeaseLine verwachten we dat je:

 • de bescherming van internationaal erkende mensenrechten ondersteunt en respecteert;
 • optreedt tegen intimidatie, geweld of discriminatie;
 • gelijkheid en soortgelijke acties actief promoot in de hele toeleveringsketen;
 • gelijke verloning garandeert, diversiteit stimuleert en inclusief onderneemt;
 • opleiding en ontwikkelingskansen biedt aan elke werknemer.


3.2. Inzake arbeidsrechten – waardig werk, economische groei, gezondheid en welzijn
Als stakeholder van LeaseLine verwachten we dat je een positieve werkomgeving voorziet waarin eerlijk werk, economische groei, goede gezondheid en welzijn centraal staan, waarbij je:

 • te allen tijde alle relevante arbeidswetten en -voorschriften naleeft;
 • zorgt voor een eerlijke en rechtvaardige werkomgeving voor iedereen;
 • de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen erkent;
 • inzet op veilige en gezonde werkomstandigheden;
 • het welzijn van medewerkers als prioriteit ziet, zowel op fysiek als psychologisch gebied;
 • optreedt tegen gedwongen, verplichte of kinderarbeid in onze hele toeleveringsketen;
 • eerlijke en ethische financiële praktijken handhaaft.


3.3. Inzake klimaat & milieu – verantwoorde consumptie en productie
We nodigen je uit om als gewaardeerde stakeholder van LeaseLine samen te werken aan een duurzame toekomst voor het klimaat en milieu, waarbij je:

 • te allen tijde alle relevante milieuwetten en -voorschriften naleeft;
 • inzet op de volgende milieu-uitdagingen:
  • waterverbruik meten en beperken en streven naar het hergebruik van water;
  • meten en verminderen van energieverbruik en daarbij de overstap maken naar hernieuwbare energiebronnen om de ecologische voetafdruk te verkleinen;
  • broeikasgasemissies uit transport te meten en te verminderen;
  • gebruik van stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu, meten en beperken;
 • mee helpt streven naar een circulaire economie en het sluiten van materiaalkringlopen en het beperken en veilig recycleren van restafval;
 • inzet op duurzame consumptie- en productiepatronen door bewuste keuzes te maken en efficiënt om te gaan met middelen.


3.4. Inzake het bestrijden van corruptie
Als stakeholder van LeaseLine wordt verwacht dat je:

 • optreedt tegen corruptie in al zijn vormen, inclusief afpersing en omkoping;
 • klokkenluiders beschermt tegen risico’s van slachtofferschap, discriminatie of nadelige gevolgen en zorgt voor een passend onderzoekproces.


4. Naleving

Samen met jou willen we streven naar een solide partnerschap en betere business.

We moedigen je aan om gewoon open en transparant aan ons te communiceren indien de principes en regels van onze gedragscode niet nageleefd (kunnen) worden.

LeaseLine is toegewijd om, indien nodig en binnen onze expertise, ondersteuning te bieden bij het opstellen van een verbeteringsplan.

We streven in deze altijd naar samenwerking om positieve veranderingen te realiseren!

Wanneer er sprake is van fundamentele en opzettelijke niet-naleving van één van de principes van het UN Global Compact, kan de samenwerking met LeaseLine mogelijk beëindigd worden. We willen daarbij benadrukken dat onze focus te allen tijde ligt op samenwerking, groei en verbetering.

Door samen te werken met LeaseLine, stem je in met de principes van deze gedragscode.

5. Klachten
Klachten kunnen ingediend worden op info@leaselinebenelux.com.

6. Contactgegevens
Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over de naleving van deze gedragscode, kan u ons steeds contacteren via info@leaselinebenelux.com of per post LeaseLine BV t.a.v. People & Culture, Lange Lozanastraat 260 bus 62 te 2018 Antwerpen (België).