GEDRAGSCODE LEASELINE BV


01/06/2023

LeaseLine BV, met maatschappelijke zetel te Lange Lozanastraat 260 bus 62 te 2018 Antwerpen – België, RPR Antwerpen en ondernemingsnummer BE 0825.206.021. (Hierna genoemd “LeaseLine”, “wij” of “ons”.)

Wanneer u een beroep doet op de diensten van LeaseLine, stemt u in met onze gedragscode. Met deze gedragscode willen wij dat u op de hoogte bent over welke normen, waarden en handelingen wij essentieel vinden in onze bedrijfsvoering.

Deze gedragscode is van toepassing op LeaseLine zelf en alle (commerciële) relaties tussen LeaseLine en al haar stakeholders: haar klanten, prospecten, medewerkers en business partners.

 

1. Missie
LeaseLine is specialist in financiële lease, operationele lease- en financieringsoplossingen voor de medische, agrarische, automotive, industriële en equipment sector binnen de Benelux. Dankzij onze enthousiaste medewerkers en continue investeringen in onze mensen, digitalisering en kennis, zijn we uitgegroeid tot expert in de Benelux leasewereld.

We staan gekend voor onze unieke high-end ontzorging en H.E.A.R.T. manier van werken! Honest. Ethical. Authentic. Responsible. Transparant.

We streven ernaar ten aanzien van elke stakeholder, en dus ook voor u, een toegevoegde waarde te vormen inzake (ondernemings)groei én werkplezier. Daarnaast streven we ernaar om onze positie als Benelux lease specialist verder te versterken door onze activiteiten te beheren als een uiterst verantwoordelijk en betrouwbaar bedrijf met sterke toekomstvisie.Vanuit deze verantwoordelijkheid vinden we het onze plicht om als ondernemers en individuën bij te dragen aan een betere wereld.

Onderstaande code dient dan ook als leidraad om deze doelen te bereiken. Ze benadrukt de waarden, normen en commerciële praktijken die LeaseLine essentieel vindt in haar relatie met werknemers, partners, klanten, leveranciers en onderaannemers. Ze dient als referentie voor iedereen die met ons samenwerkt. Zo kunnen we samen een omgeving creëren waarin bedrijfsmatige groei, gezondheid, integriteit, gelijkheid, milieu en respect centraal staan.

2. Voorwoord – SDG’s – Sustainable Development Goals
LeaseLine wil vanuit haar authentieke waarden én vanuit een passie voor ondernemerschap bijdragen aan een betere wereld. Hiervoor focussen wij sinds 2022 op 5 SDG’S (Sustainable Development Goals), ook wel gekend als “global goals” van de UN. Deze goals beogen een betere wereld tegen 2030.

 • SDG 3   – welzijn en gezondheid
 • SDG 4   – onderwijs en levenslang leren
 • SDG 8   – waardig werk en economische groei
 • SDG10  – gelijkheid
 • SDG 12 – verantwoorde productie en consumptie


3. Gedragscode
Wat LeaseLine belangrijk vindt in haar samenwerkingen en belooft te zullen doen:

3.1. Inzake mensenrechten – Ongelijkheid verminderen, gendergelijkheid en kwaliteitsonderwijs vooropstellen
LeaseLine belooft onderstaande en ook als stakeholder van LeaseLine verwachten we dat je:

 • de bescherming van internationaal erkende mensenrechten ondersteunt en respecteert;
 • optreedt tegen intimidatie, geweld of discriminatie;
 • gelijkheid en soortgelijke acties actief promoot in de hele toeleveringsketen;
 • gelijke verloning garandeert, diversiteit stimuleert en inclusief onderneemt;
 • opleiding en ontwikkelingskansen biedt aan elke werknemer.


3.2. Inzake arbeidsrechten – waardig werk, economische groei, gezondheid en welzijn
LeaseLine belooft onderstaande en ook als stakeholder van LeaseLine verwachten we dat je een positieve werkomgeving voorziet waarin eerlijk werk, economische groei, goede gezondheid en welzijn centraal staan, waarbij je:

 • te allen tijde alle relevante arbeidswetten en -voorschriften naleeft;
 • zorgt voor een eerlijke en rechtvaardige werkomgeving voor iedereen;
 • de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen erkent;
 • inzet op veilige en gezonde werkomstandigheden;
 • het welzijn van medewerkers als prioriteit ziet, zowel op fysiek als psychologisch gebied;
 • optreedt tegen gedwongen, verplichte of kinderarbeid en deze verbiedt in de hele toeleveringsketen;
 • eerlijke en ethische financiële praktijken handhaaft.


3.3. Inzake klimaat & milieu – verantwoorde consumptie en productie
LeaseLine belooft onderstaande en we nodigen je ook uit om als gewaardeerde stakeholder van LeaseLine samen te werken aan een duurzame toekomst voor het klimaat en milieu, waarbij je:

 • te allen tijde alle relevante milieuwetten en -voorschriften naleeft;
 • inzet op de volgende milieu-uitdagingen:
  • waterverbruik meten en beperken en streven naar het hergebruik van water;
  • meten en verminderen van energieverbruik en daarbij de overstap maken naar hernieuwbare energiebronnen om de ecologische voetafdruk te verkleinen;
  • broeikasgasemissies uit transport te meten en te verminderen;
  • gebruik van stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu, meten en beperken;
 • mee helpt streven naar een circulaire economie en het sluiten van materiaalkringlopen en het beperken en veilig recycleren van restafval;
 • inzet op duurzame consumptie- en productiepatronen door bewuste keuzes te maken en efficiënt om te gaan met middelen.


3.4. Inzake het bestrijden van corruptie
LeaseLine belooft onderstaande en als stakeholder van LeaseLine wordt ook verwacht dat je:

 • optreedt tegen corruptie in al zijn vormen, inclusief afpersing en omkoping;
 • klokkenluiders beschermt tegen risico’s van slachtofferschap, discriminatie of nadelige gevolgen en zorgt voor een passend onderzoekproces.


4. Naleving

Samen met jou willen we streven naar een solide partnerschap en betere business.

We moedigen je aan om gewoon open en transparant aan ons te communiceren indien de principes en regels van onze gedragscode niet nageleefd (kunnen) worden.

LeaseLine is toegewijd om, indien nodig en binnen onze expertise, ondersteuning te bieden bij het opstellen van een verbeteringsplan.

We streven in deze altijd naar samenwerking om positieve veranderingen te realiseren!

Wanneer er sprake is van fundamentele en opzettelijke niet-naleving van één van de principes van het UN Global Compact, kan de samenwerking met LeaseLine mogelijk beëindigd worden. We willen daarbij benadrukken dat onze focus te allen tijde ligt op samenwerking, groei en verbetering.

Door samen te werken met LeaseLine, stem je in met de principes van deze gedragscode.


5. Sectoren waarvan LeaseLine belooft om niet mee samen te zullen werken
Het streven naar een positieve impact en duurzaamheid brengt soms moeilijke beslissingen met zich mee. Wij koesteren H.E.A.R.T.-waarden en verantwoordelijkheid, dat betekent dat we zorgvuldig overwegen welke bedrijven en samenwerkingen binnen onze duurzame visie passen.

Bij LeaseLine zullen we elke samenwerking en financiering toetsen aan onze missie SDG’s en ons Klimaatplan.

We doen ons uiterste best om deze toetsing te handhaven, hoewel we hierin nog niet 100% perfect zijn. Niettemin willen we benadrukken dat er bepaalde sectoren zijn waar we wel degelijk resoluut afstand van nemen.

Onderstaande opsomming van sectoren zijn bedoeld om ons team te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen en ervoor te zorgen dat we geen partnerschappen aangaan die in strijd zijn met onze kernwaarden en missie.

Het is van het grootste belang dat elk individu binnen het LeaseLine team zich volledig engageert om grondig na te denken over de samenwerkingen en financieringen die we aangaan. We beschouwen dit als een collectieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we trouw blijven aan onze missie en waarden.

We zullen geen samenwerkingen aangaan of financieringen geven als de klant/leverancier/partner onder het toepassingsgebied valt dat hieronder is beschreven:

Sectoren waar we NIET mee samen zullen werken
We zijn van mening dat het absoluut onverenigbaar is met de H.E.A.R.T.-waarden en duurzaamheidsambities van LeaseLine om samen te werken met de volgende sectoren/klanten/partners.

SECTOREN/PARTNERS/KLANTEN DIE INGAAN TEGEN ONZE:

 • Code of Conduct
 • Non-dicriminatie Code
 • Human Rights Policy


ABSOLUUT VERBODEN:

 • Productie van of handel in producten of activiteiten die als illegaal worden beschouwd onder de wet- en regelgeving van het gastland of internationale verdragen en overeenkomsten, of die onderhevig zijn aan internationale verboden, zoals farmaceutische producten, pesticiden/kruidverdelgers, stoffen die de ozonlaag aantasten, PCB’s, wilde dieren of producten die onder CITES vallen.
 • Productie van of handel in wapens en munitie.
 • Productie van of handel in alcoholische dranken (uitgezonderd bier en wijn).
 • Productie van of handel in tabak.
 • Gokken, casino’s en soortgelijke ondernemingen.
 • Productie van of handel in radioactief materiaal. Dit geldt niet voor de aankoop van medische apparatuur, apparatuur voor kwaliteitscontrole (metingen) en alle apparatuur waarbij IFC van mening is dat de radioactieve bron triviaal is en/of afdoende is afgeschermd.
 • Productie van of handel in niet-gebonden asbestvezels. Dit geldt niet voor de aankoop en het gebruik van hechtgebonden asbestcementplaten met een asbestgehalte van minder dan 20%.
 • Drijfnetvisserij in het mariene milieu met netten met een lengte van meer dan 2,5 km. (Een redelijkheidstoets zal worden toegepast wanneer de activiteiten van het projectbedrijf een aanzienlijke invloed op de ontwikkeling zouden hebben, maar de omstandigheden van het land een aanpassing aan de uitsluitingenlijst vereisen.)
 • Productie of activiteiten met schadelijke of uitbuitende vormen van dwangarbeid/schadelijke kinderarbeid.
 • Commerciële houtkap voor gebruik in primair tropisch vochtig bos.
 • Productie van of handel in hout of andere bosbouwproducten die niet afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen.
 • Productie, handel, opslag of transport van aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke chemicaliën, of gebruik van gevaarlijke chemicaliën op commerciële schaal. Gevaarlijke chemicaliën omvatten benzine, kerosine en andere petroleumproducten.
 • Productie of activiteiten die inbreuk maken op land dat eigendom is van inheemse volken, of door hen is geclaimd, zonder volledige gedocumenteerde toestemming van deze volken.


*Dit geldt niet voor projectsponsors die niet substantieel betrokken zijn bij deze activiteiten. “Niet substantieel betrokken” betekent dat de betreffende activiteit ondergeschikt is aan de primaire activiteiten van een projectsponsor.

Gedwongen arbeid betekent al het werk of de dienst, niet vrijwillig verricht, dat onder bedreiging met geweld of straf aan een individu wordt onttrokken.

Schadelijke kinderarbeid betekent de tewerkstelling van kinderen die economisch uitbuitend is, of die waarschijnlijk gevaarlijk is voor of interfereert met de opvoeding van het kind, of die schadelijk is voor de gezondheid of de fysieke, mentale, spirituele, morele of sociale ontwikkeling van het kind.

6. Klachten
Klachten kunnen ingediend worden op info@leaselinebenelux.com.

7. Contactgegevens
Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over de naleving van deze gedragscode, kan u ons steeds contacteren via info@leaselinebenelux.com of per post LeaseLine BV t.a.v. People, Culture & Impact, Lange Lozanastraat 260 bus 62 te 2018 Antwerpen (België).